Đáp án đề thi THPT môn Vật Lý 2024 – Tất cả các mã đề

Đáp án đề thi THPT môn Vật Lý 2024 – Cổng thông tin tra cứu chính thức và đầy đủ nhất!

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2024, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với môn thi Vật lý. Đây là một trong những môn thi quan trọng trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc xét tuyển vào đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 723.000 thí sinh dự thi môn Vật lý, chiếm 67,5% tổng số thí sinh thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Dưới đây là đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật Lý 2024 với tất cả các mã đề từ 201 đến 224

Lưu ý đáp án được khoanh trong đề thi mang tính chất tham khảo

đề thi THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2024 1

đề thi THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2024 2

đề thi THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2024 3

đề thi THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ 2024 4

Mã đề 201

1: D 2: A 3: B 4: B 5: A 6: B 7: C 8: B 9: D 10: A
11: C 12: B 13: C 14: C 15: D 16: B  17: B 18: B 19: D 20: A
21: A 22: C 23: A 24: D 25: A 26: C 27: A 28: B 29: D 30: D
31: D 32: C 33: C 34: D 35: A 36: A 37: B 38: A 39: C 40: D

Mã đề 202

1: D 2: B 3: D 4: C 5: C 6: B 7: B 8: D 9: A 10: C
11: A 12: D 13: A 14: D 15: B 16: A 17: B 18: C 19: C 20: B
21: D 22: C 23: B 24: C 25: B 26: B 27: D 28: A 29: B 30: D
31: A 32: D 33: D 34: B 35: B 36: A 37: D 38: A 39: A 40: A

Mã đề 203

1: C 2: C 3: D 4: C 5: B 6: D 7: A 8: D 9: D 10: A
11: C 12: D 13: A 14: C 15: D 16: B 17: A 18: C 19: D 20: A
21: D 22: D 23: B 24: C 25: C 26: C  27: B 28: D 29: A 30: B
31: A 32: B 33: D 34: C 35: B 36: A 37: C 38: A 39: B 40: C

Mã đề 204

1: B 2: D 3: C 4: D 5: A 6: C 7: A 8: B 9: C 10: A
11: A 12: A 13: D 14: D 15: D 16: B 17: C 18: C 19: B 20: C
21: C 22: C 23: D 24: B 25: D 26: C 27: C 28: B 29: B 30: D
31: D 32: D 33: B 34: C 35: C 36: D 37: C 38: D 39: D 40: B

Mã đề 205

1: D 2: A 3: B 4: B 5: D 6: C 7: D 8: D 9: B 10: D
11: B 12: A  13: C  14: A  15: C  16: A 17: B 18: C 19: A 20: C
21: D 22: D 23: D 24: A 25: B 26: A 27: B 28: A 29: B 30: C
31: C 32: A 33: D 34: C 35: B 36: B 37: D 38: A 39: D 40: D

Mã đề 206

1: B 2: A 3: C 4: C 5: B 6: B 7: B 8: A 9: B 10: C
11: D  12: A 13: D 14: C 15: A 16: B 17: A 18: A 19: B 20: B
21: D 22: C 23: D 24: A 25: C 26: D 27: D 28: C 29: A 30: D
31: C 32: A 33: B 34: C 35: A 36: D 37: A 38: C 39: D 40: A

Mã đề 207

1: B 2: B 3: D 4: C 5: C 6: D 7: B 8: C 9: D 10: A
11: A 12: B 13: D 14: D 15: D 16: B 17: A 18: D 19: C 20: A
21: A 22: C 23: C 24: A 25: D 26: D 27: B 28: B 29: C 30: B
31: C 32: C 33: A 34: A 35: B 36: B 37: D 38: A 39: D 40: A

Mã đề 208

1: C 2: B 3: C 4: C 5: D 6: D 7: D 8: A 9: D 10: B
11: A 12: B 13: B 14: D 15: C 16: D 17: A 18: B  19: A 20: B
21: D 22: D 23: B 24: A 25: C 26: D 27: A 28: B 29: D 30: B
31: A  32: C 33: A 34: B 35: A 36: A 37: C 38: B 39: C 40: A

Mã đề 209

1: A 2: B 3: B 4: B 5: A 6: C 7: B 8: A 9: D 10: D
11: D 12: C  13: A 14: C 15: D 16: A 17: A 18: C 19: C 20: C 
21: D 22: D 23: A 24: A 25: D 26: C 27: A 28: C 29: C 30: C
31: A 32: A 33: D 34: C 35: D 36: C 37: A 38: A 39: A 40: A

Mã đề 210

1: A 2: D 3: A 4: B 5: D 6: A 7: A 8: C 9: A 10: D
11: B 12: A 13: A 14: C 15: A 16: B 17: A 18: B 19: D 20: C
21: D 22: C 23: B 24: A 25: B 26: A 27: C 28: C 29: B 30: B
31: C 32: C 33: A 34: C 35: B 36: B 37: B 38: C 39: A 40: B

Mã đề 211

1: B 2: B 3: C 4: D 5: B 6: A 7: B 8: A 9: C 10: D
11: C 12: C 13: A 14: B 15: B 16: D 17: D 18: C 19: A 20: A
21: C 22: C 23: B 24: B 25: A 26: B 27: A 28: B 29: C 30: B
31: A 32: A 33: C 34: C 35: A 36: C 37: C 38: B 39: A 40: B

Mã đề 312

1: C 2: A 3: C 4: B 5: A 6: B 7: B 8: A 9: B 10: C
11: D 12: D 13: A 14: A 15: D 16: A 17: D 18: D 19: B 20: A
21: A 22: B 23: D 24: A 25: B 26: D 27: D 28: D 29: B 30: A
31: B 32: A 33: D 34: C 35: A 36: A 37: A 38: A 39: B 40: C

Mã đề 213

1: C 2: A 3: C 4: B 5: A 6: D 7: B 8: A 9: B 10: C
11: D 12: D 13: A 14: A 15: D 16: A 17: D 18: D 19: B 20: A
21: A 22: B 23: D 24: A 25: B 26: D 27: D 28: D 29: B 30: A
31: B 32: A 33: D 34: C 35: B 36: A 37: B 38: B 39: B 40: B

Mã đề 214

1: B 2: C 3: D 4: A 5: A 6: D 7: D 8: C 9: B 10: C
11: A 12: B 13: A 14: B 15: A 16: C 17: D 18: B 19: A 20: C
21: A 22: D 23: D 24: C 25: B 26: B 27: A 28: B 29: C 30: C
31: D 32: B 33: D 34: D 35: B 36: B 37: C 38: C 39: D 40: A

Mã đề 215

1: B  2: A 3: D 4: C 5: A 6: C 7: C 8: C 9: D 10: B
11: B 12: A 13: A 14: D 15: C 16: A 17: B 18: D 19: D 20: D
21: B 22: C 23: C 24: B 25: C 26: B 27: D 28: C 29: D 30: A
31: D 32: A 33: C 34: D 35: C 36: B 37: D 38: C 39: C 40: C

Mã đề 216

1: D 2: A 3: C 4: B 5: C 6: A 7: B 8: A 9: D 10: B
11: D 12: B 13: A 14: B 15: D 16: B 17: B 18: B 19: A  20: B
21: D 22: B 23: A 24: B 25: D 26: D 27: D 28: C 29: C 30: C
31: A 32: A 33: C 34: A 35: D 36: B 37: B 38: A 39: C 40: D 

Mã đề 217

1: B 2: B 3: D 4: D 5: A 6: C 7: B 8: B 9: A 10: A
11: D 12: A 13: D 14: A 15: B 16: C 17: D 18: A 19: B 20: C
21: C 22: A 23: A 24: B 25: B 26: D 27: D 28: A 29: B 30: A
31: D 32: D 33: A 34: B 35: D 36: C 37: D 38: D 39: C 40: B

Mã đề 218

1: D 2: A 3: C 4: D 5: C 6: A 7: C 8: C 9: B 10: D
11: A 12: B 13: D 14: A 15: B 16: B 17: D 18: B 19: D 20: D
21: C 22: B 23: B 24: C 25: B 26: B 27: B 28: D 29: C 30: D
31: C 32: C 33: D 34: C 35: D 36: D 37: B 38: C 39: B 40: B

Mã đề 219

1: A 2: C 3: B 4: B 5: C 6: D 7: B 8: D 9: C 10: D
11: D 12: C 13: D 14: B 15: C 16: B 17: D 18: A 19: B 20: A
21: C 22: D 23: C 24: A 25: D 26: C 27: D 28: B 29: A 30: A
31: D 32: C 33: A 34: C 35: B 36: C 37: D 38: B 39: A 40: B

Mã đề 220

1: D 2: D 3: C 4: A 5: B 6: D 7: A 8: B 9: B 10: B
11: C 12: A 13: C 14: B 15: A 16: A 17: B 18: B 19: C 20: C 
21: C 22: D 23: C 24: C 25: A 26: C 27: A 28: C 29: C 30: B
31: B 32: A 33: B 34: B 35: A 36: A 37: B 38: C 39: A 40: C

Mã đề 221

1: B 2: B 3: C 4: D 5: B 6: A 7: B 8: A 9: C 10: D
11: C 12: C 13: A  14: B 15: B 16: D 17: D  18: C 19: A 20: A
21: C 22: C 23: B 24: B 25: A 26: B 27: A 28: B 29: C 30: B
31: A 32: A 33: C 34: C 35: A 36: C 37: C 38: B 39: A 40: B

Mã đề 222

1: D 2: C 3: A 4: C 5: D 6: B 7: B 8: A 9: A 10: C
11: B 12: A 13: D 14: D 15: A 16: B 17: C 18: D 19: C 20: C
21: B 22: A 23: C 24: B 25: A 26: B 27: A 28: B 29: A 30: B
31: B 32: D 33: D 34: C 35: B 36: B 37: A 38: D 39: C 40: C

Mã đề 223

1: D 2: C 3: B 4: B 5: A 6: B 7: D 8: A 9: A 10: C
11: D 12: B 13: A 14: C 15: B 16: B 17: D 18: D 19: B 20: C
21: C 22: A 23: B 24: A 25: C 26: A 27: C 28: A 29: C 30: A
31: B 32: D 33: D 34: B 35: A 36: A 37: C 38: B 39: D 40: A

Mã đề 224

1: A 2: A 3: C 4: C 5: A 6: D 7: C 8: C 9: D 10: A
11: B 12: C 13: C 14: A 15: B 16: B 17: D 18: A 19: D 20: A
21: C 22: C 23: C 24: A 25: C 26: A 27: D 28: D 29: B 30: B
31: B 32: C 33: B 34: B 35: D 36: A 37: D 38: A 39: A 40: B

Trên đây là đáp án của tất cả các đề thi Vật lý tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024

Lưu ý: Các đáp án bên trên chỉ mang tính chất tham khảo

(1) Khi nào có điểm thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2024?

Theo quy định hiện hành, điểm thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi, dự kiến không muộn hơn ngày 13/7/2024.

Tuy nhiên, thí sinh có thể theo dõi thông tin chính thức về thời gian công bố điểm thi trên các kênh thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo như website, cổng thông tin điện tử, hoặc fanpage.

(2) Chấm bài thi môn Vật lý theo quy trình thế nào?

Quy trình chấm bài thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2024 được thực hiện theo các bước sau:

Thu hồi bài thi

 • Sau khi hết thời gian làm bài thi, cán bộ coi thi thu hồi bài thi của thí sinh theo đúng quy định.
 • Bài thi được niêm phong cẩn thận và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sắp xếp và phân loại bài thi

 • Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bài thi được phân loại theo mã đề thi, khu vực thi, cụm thi.
 • Sau đó, bài thi được chuyển đến các điểm chấm thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Chấm bài thi

 • Đội ngũ cán bộ chấm thi được tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng về nghiệp vụ chấm thi.
 • Chấm thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, sử dụng máy chấm thi tự động.
 • Mỗi bài thi được chấm bởi 2 cán bộ chấm thi độc lập.
 • Nếu có sai sót, bài thi được chấm lại bởi tổ trưởng chấm thi hoặc cán bộ chấm thi có trình độ cao hơn.

Ghi điểm và tổng hợp điểm

 • Điểm thi của thí sinh được ghi vào phiếu chấm thi.
 • Sau đó, điểm thi được tổng hợp bằng máy tính.

Rà soát điểm thi

 • Điểm thi được rà soát kỹ lưỡng trước khi công bố.
 • Việc rà soát được thực hiện bởi Hội đồng chấm thi, đảm bảo tính chính xác và khách quan của kết quả thi.

Công bố điểm thi

 • Điểm thi được công bố trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng số báo danh hoặc họ và tên thí sinh.

Đề thi môn Vật lý năm 2024 được đánh giá là có độ khó vừa phải, bám sát nội dung chương trình học và có tính phân hóa cao. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, với thời gian làm bài là 50 phút.

Với số lượng thí sinh dự thi đông đảo và vai trò quan trọng trong xét tuyển đại học, đề thi môn Vật lý năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.